AQUAKERT
INGATLAN


Online: 1

Aquakert Ingatlan

Általános Szerződési Feltételek

Az Aquakert Kft által üzemeltetett ingatlan.aquakert.hu weboldal
Általános Szerződési Feltételei.

1. Meghatározások
Szolgáltató adatai
Név: Aquakert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2600 Vác, Cserhát u. 13.
Adószám: 12435007-2-13
EU Tax: HU 12435007
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-134803
Számlavezető bank: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10401103-50526887-68861008
Telefonszám: 30/649-4312
E-mail: ingatlan@aquakert.hu
a továbbiakban „Szolgáltató”

Felhasználó
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti bármely Honlapot, avagy bármely módon igénybe veszi a Honlapok bármelyikén elérhető szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a Honlapok bármelyikén regisztrált ill. a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a Szolgáltatóval bármilyen szerződést kötött volna. Minden Hirdető egyúttal Felhasználónak is minősül.
a továbbiakban „Felhasználó”

Hirdető
Az a természetes személy Hirdető, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját ingatlanját hirdeti, vagy más természetes személy nevében és helyett, nem ingatlanközvetítési célból, rendeli meg a Hirdetést.
a továbbiakban „Hirdető”

Hirdetés
Ide tartoznak a Honlapok felületein elhelyezett hirdetések, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések, valamint a Hirdető által szerkesztett és a Szolgáltató adatbázisába feltöltött Hirdetés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.
a továbbiakban „Hirdetés”

Honlap
az Aquakert Kft által üzemeltetett ingatlan.aquakert.hu URL alatt elérhető internetes oldalak önállóan vagy együttesen.
a továbbiakban „Honlap”

2. Rendelkezésre állás
A Honlap működésére vonatkozólag a Szolgáltató 99,9%-os rendelkezésre állást biztosít. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha üzemzavar, hiba vagy egyéb, a Szolgáltatást akadályozó esemény következik be a Honlap üzemeltetésénél vagy az internet sajátos jellegéből fakadóan, a Szolgáltatónak fel nem róhatóan. Különösen ilyennek minősülnek az internet szolgáltatásban, az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb körülmények, amelyek az internet működésével együtt járnak.

3. Szolgáltatások használata
Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa működtetett Honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokat kizárólag a jelen ÁSZF elfogadásának esetén tudja nyújtani. Minden Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, úgy köteles felhagynia a Honlap használatával és nem vehet igénybe semmilyen egyéb szolgáltatást sem. A szolgáltatások megrendelése a Honlapon keresztül, online módon történik. Minden Felhasználó a Szolgáltató oldalain és szolgáltatásaiban mindenkor köteles a valóságnak megfelelő adatok megadására. Így különösen
 • a Hirdető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF Különös részében foglalt saját hirdetői besorolásának megfelelő regisztráció és megrendelés megadására.
 • tilos a valóságnak nem megfelelő hirdetői besorolás alkalmazásával a Szolgáltató és /vagy a többi Felhasználó megtévesztése!
 • a nem megfelelő hirdetői besorolás alkalmazásával történő regisztráció vagy megrendelés az adott Hirdetőnek a szolgáltatásból való kizárását vonhatja maga után.
A Felhasználó által a Szolgáltatásba történő regisztrációkor, valamint a Felhasználóval folytatott mindenfajta kommunikáció során a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció e-mailen illetve a Hirdető által megadott telefonszámon történik. A Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából rögzítheti a telefonközpontján keresztül történő hívásokat. Erről a Szolgáltató a Felhasználót tájékoztatja. A Szolgáltatóval folytatott mindenfajta kommunikáció nyelve magyar.

4. A Hirdetőre vonatkozó szabályok
A Hirdetőnek egyedi e-mail címenként és/vagy telefonszámonként egyszerre legfeljebb egy darab aktív ingyenes hirdetése lehet. A Hirdetők a szolgáltatásokat az ingatlan.aquakert.hu Honlapon keresztül vehetik igénybe. A Hirdető Hirdetése iránt érdeklődő Felhasználók elérik a Hirdetőt, az érdeklődő Felhasználók által megadott e-mail címet Szolgáltató eljuttatja a Hirdetőhöz. A Hirdető az ingatlan.aquakert.hu Honlapon keresztül tud regisztrálni, és kezelni saját fiókját. A Hirdető a regisztráció során elfogadja a Szolgáltató hatályos ÁSZF-jének rendelkezéseit. A szolgáltatások megrendelése kizárólag online történik. A szolgáltatások megrendelése a megrendelt szolgáltatás tekintetében a felek között szerződést hoz létre. A szerződés nyelve magyar. A Hirdető által a Honlapra feltöltött adatok - mind a Hirdető által a Honlapon hirdetett ingatlan adatai, mind a Hirdető által keresett ingatlan adatai - főszabályként 90 naptári napig, illetve az adatoknak a Hirdető által a Honlapról történt törléséig kerülnek a Honlapon megjelenítésre.

5. Díjak


A Hirdetők részére kínált megjelenés jelenleg ingyenes.

Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak a Szolgáltató mindenkor aktuális díjszabásában megtalálhatók. Szolgáltató bármikor jogosult az általa megadott díjszabást egyoldalúan módosítani. A módosított díjszabás a Honlapon történő közzététellel napján lép hatályba. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges Hirdetések közzétételének megrendelése esetén egyedi árképzést alkalmazzon. Erről a Szolgáltató és a Hirdető egyedileg megállapodnak.

Fizetés
A megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak kifizetése díjbekérő alapján átutalással történik.

Számlázás
Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásról minden esetben számlát állít ki a Hirdető regisztrált számlázási nevére és címére. A fentiektől eltérő számla igénylése esetén (vevő adatok módosítása) Szolgáltató alkalmanként és igénylési tételenként számlamódosítási díjat számíthat fel.

6. A Hirdetés tartalma
Az ingatlanokhoz a Honlapra feltöltött képek csak a hirdetett ingatlant ábrázolhatják. Tilos fotómontázst, vagy több képet tartalmazó fotót feltölteni. Csak olyan kép tölthető fel, amelynek a használatára a Hirdető jogosult. A hirdetések, képek a Honlapon általában vízjel nélkül kerülnek közzétételre. Szolgáltató nem köteles a vízjellel ellátott hirdetési anyag közzétételére. A Honlapokon a Hirdetésekhez tartozó szöveges részben tilos elérhetőséget, kifelé mutató linket szerepeltetni, illetve tilos nem a témához tartozó, obszcén vagy másokat sértő szöveget megjelentetni. Az ilyen Hirdetéseket Szolgáltató jogosult - belátása szerint - felfüggeszteni, illetve törölni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a Szolgáltató és partnerei arculatával, szemléletével, a Honlapon nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja. A Hirdető által a Honlapra feltöltött képek, videók, adatok (a továbbiakban: Adatok) Hirdető tulajdonát képezik. Szolgáltató jogosult a Hirdető által a Honlapra feltöltött Adatokat indokolt esetben módosítani, tematikusan vagy régiónként besorolni, illetőleg azokat marketing kommunikációi során felhasználni.

7. Felelősségi szabályok
A Hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak. A Hirdető kizárólagosan felel és egyúttal szavatosságot vállal
 • az általa feltöltött vagy megadott Hirdetés(ek) jogszerűségéért, különösen pedig azért, hogy jogosult az adott ingatlan meghirdetésére.
 • a Hirdetés valóságtartalmáért és helytállóságáért.
 • ha a Honlapon közzétett adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. A beérkező esetleges reklamációkért (ideértve bármely bírságot, kártérítést és költséget) a felelősséget teljes egészében Hirdető vállalja.
Hirdető ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amit a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. Hirdető köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség
 • harmadik személyeknek a Hirdetővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ideértve a Hirdető által megadott adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát.
 • az adatszolgáltatás, a hibajavítás illetőleg az adatokban bekövetkező változásokkal kapcsolatos módosítások Hirdető általi késedelmes teljesítése esetén a Honlapon megjelenő hiányos vagy hibás adatok közzétételéért.
 • a Hirdetésben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Hirdetés megjelenéséből vagy annak elmaradásából következik be.
 • azért, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás révén létrejön-e tényleges szerződés Felhasználó és harmadik személyek között.
 • olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülményekre, amelyek az Internet működésével együtt járnak).
 • a vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hirdetés közzétételéért. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
 • a Felhasználó által harmadik személynek okozott károkért.
 • a Honlapra feltöltött adatok geokódolására a Szolgáltató által igénybe vett külső partner által biztosított adatok hibás vagy nem helytálló voltáért.
 • a Honlapok használatával kapcsolatban keletkezett károkért.
A Honlapra feltöltött Hirdetések vonatkozásában a Szolgáltató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti reklámközzétevőnek minősül.

8. Szerzői jogok
Szolgáltató a Honlapra, valamint a Szoftverre vonatkozó szerzői jogok jogosultja, és nincs semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely a Szolgáltatót vagy a Felhasználót ezek megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.), bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése. A Honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, Hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Honlapról adatot, információt átvenni kizárólag a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely akár közvetlenül, akár közvetve alkalmas arra, hogy a Honlapra illetve a Szoftverre, mint szerzői műre vonatkozó szerzői jogokat sértse. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval szemben kártérítési igénnyel léphet fel. A Felhasználó számára tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlapon nyújtott Szolgáltatások korlátozását vagy leállását célozza, azt lehetővé teszi, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval szemben kártérítési igénnyel léphet fel.

9. Adatkezelés
Szolgáltató a Honlap ill. a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a személyes adatok egy részének kezelésére a Szolgáltató jogos érdeke alapján automatikusan sor kerül, míg más esetekben az adatkezeléshez a Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Minden olyan esetben, amikor az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, a Szolgáltató az ehhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet elvégezte. Az adatkezelés jogalapja tekintetében a Szolgáltató mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója irányadó. Felhasználó a Honlap megtekintésével, illetve a Honlapokon elérhető szolgáltatások bármelyikének igénybevételével tudomásul veszi, illetve hozzájárul az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezeléséhez. Amennyiben a Felhasználó jogi személy vagy Szolgáltató felé más személy(ek) képviseletében jár el, úgy kijelenti, hogy a kapcsolattartói és / vagy az általa képviselt személy(ek) személyes adatainak megadása előtt az érintettek megfelelő hozzájárulását megszerezte, és ezért a Szolgáltató felé felelősséget vállal. Ez kiterjed mind az adatok Honlapokon való megjelentetésére és kezelésére, mind pedig az esetlegesen más portálokra történő adatáttöltésekre. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott személyes adatokat, illetve a kapcsolattartói személyes adatait folyamatosan frissíti. A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója elérhető [ITT].

10. Szankciók
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely rendelkezést megszegő Felhasználóval szemben egyedi döntése alapján főszabályként a jelen pontban alább ismertetett szankciókat alkalmazza. Az ÁSZF vagy a Hirdetővel kötött egyedi szerződésben vagy a hatályos jogszabályokban foglalt valamely rendelkezés megsértése esetén, illetve a jelen ÁSZF által szabályozott egyéb vonatkozó esetekben Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni (inaktiválni). Az ÁSZF vagy a Hirdetővel kötött egyedi szerződésben foglalt valamelyik rendelkezés ismételt vagy súlyos megsértése esetén, illetve a jelen ÁSZF által szabályozott egyéb, vonatkozó esetekben Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Szolgáltatásból törölni. A Szolgáltatásokra vonatkozó szabályok vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjcsomagok kijátszása szigorúan tilos! Így különösen is tilos
 • a Szolgáltatások bármilyen módon, harmadik Fél részére történő tovább-szolgáltatása;
 • ugyanazon Hirdető általi többszörös regisztráció az adott Szolgáltatásra vonatkozó korlátozások kijátszása érdekében.
A Szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések bármilyen módon történő kijátszása, vagy az arra tett kísérlet a Szolgáltatásból való azonnali kizárást vonhatja maga után, ezen felül a Szolgáltató a Hirdetővel szemben kártérítési igénnyel élhet. Amennyiben a Hirdető a Szolgáltató által küldött díjbekérő vagy számla alapján a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Szolgáltató a Szolgáltatásokat automatikusan, minden további figyelmeztetés nélkül felfüggesztheti. Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Hirdetés Honlapon történő közzétételét elfüggeszteni, vagy a Hirdetést a Honlapról törölni az alábbi esetekben:
 • A Hirdetésre bejelentés érkezett (különösen, de nem kizárólagosan a Hirdetés valódiságával, jogszerűségével, vagy a Hirdető jóhiszeműségével kapcsolatban), és Hirdető Szolgáltató megkeresésére érdemben nem reagált, vagy a bejelentés tartalmát Szolgáltató valósnak ítéli meg.
 • Bármely egyéb esetben, ha Szolgáltató megítélése szerint a hirdetés problémás, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Hirdetés valóság tartalmával, jogszerűségével, a hirdető jóhiszeműségével kapcsolatban merül fel probléma.
Szolgáltatási díj a Szolgáltatás felfüggesztésének teljes időszakára fizetendő, azaz
 • a díj késedelmes befizetése nem hosszabbítja meg a szolgáltatási időszakot.
 • a fix időre megrendelt szolgáltatások időközben történő lemondása esetén a szolgáltatási díj nem jár vissza időarányosan sem.
Amennyiben a megrendelt Szolgáltatás teljesítése amiatt marad el, mert
 • a Szolgáltató szabályzatainak, a hatályos jogszabályoknak, az internet használatának szabályai vagy a jó erkölcs megsértése miatt történt inaktiválás vagy törlés,
 • a Szolgáltató a Felhasználót a jelen pontban foglaltak alapján inaktiválta vagy törölte,
úgy a Szolgáltató a Hirdető által kifizetett díjból a Szolgáltatással nem fedezett összeget nem köteles visszafizetni.

11. Vegyes rendelkezések
A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy a Felhasználó a biztonságos használat érdekében használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás, illetve a Szolgáltatás használata miatt a Felhasználónál esetlegesen bekövetkezett. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésébe jogosult alvállalkozót bevonni. Az általa bevont alvállalkozó szolgáltatásáért Szolgáltató úgy felel, mintha az adott szolgáltatást maga nyújtotta volna. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való közzététellel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítást Felhasználó a Szolgáltatásnak a módosított ÁSZF Honlapon történő közzétételét követő első használatával elfogadja. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél - amennyiben ezekre a felek között létrejött egyedi szerződések, illetve a jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést - a felek a hatályos jogszabályok előírásait tekintik irányadónak. Ha Felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek a hatályos jogszabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásának vetik alá magukat.


Vác, 2021.01.04
 

Copyright ©, 2021 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Megjelenés az oldalon | Honlaptérkép, sitemap |
| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelem | Süti "cookie" szabályzat |
| Last Modified: 2021. 02. 02. |